SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO MY ENGLISH SCHOOL
Administrator podanych danych osobowych:
Szkoła Języka Angielskiego Bożena Maria Bilska, ul. Obr. Westerplatte 6g, 41-809 Zabrze, 
e-mail: mes.mens.kontakt@gmail.com
Cel i podstawa przetwarzania
•Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy uczestnictwa w kursie języka angielskiego.
•Przesłanką przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Odbiorcy danych
•Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
•Firma świadcząca usługi rachunkowe
•Firma dostarczająca oprogramowanie do wspierania procesu kształcenia i jego dokumentowania
•Podmioty, które realizują zadania publiczne
Okres przechowywania danych osobowych
•Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane do momentu występowania roszczeń wynikających z zawartej umowy. Najczęściej będzie to okres – 10 lat
Prawa osób, których dane dotyczą.
•Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
•dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
•poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
•prawo do usunięcia danych jeśli zajdą przesłanki wynikające z art. 17 rozporządzenia 2016/679
•ograniczenia przetwarzania;
•prawo do przenoszenia danych;
•wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani / Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Informacje dodatkowe
•Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.
•Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MY ENGLISH NURSERY SCHOOL
Administrator podanych danych osobowych:
Szkoła Języka Angielskiego Bożena Maria Bilska, ul. Obr. Westerplatte 6g, 41-809 Zabrze, e-mail: mes.mens.kontakt@gmail.com
Cel i podstawa przetwarzania
•Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, kształcenie i sprawowanie opieki na dziećmi w oddziale przedszkolnym.
•Przesłanką przetwarzania danych osobowych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz Art. 9 ust. 2 lit. g)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
•Przepisy prawa będące podstawą przetwarzania danych osobowych:
•Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
•Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
•Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Odbiorcy danych
•Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Placówki:
•Firma świadcząca usługi z zakresu bhp
•Firma świadcząca usługi rachunkowe
•Firma dostarczająca oprogramowanie do wspierania procesu kształcenia i jego dokumentowania
•Podmioty, które realizują zadania publiczne
Okres przechowywania danych osobowych
•Dane osobowe przetwarzane w dokumentacji przebiegu kształcenia i wychowania będą przechowywane przez okres 25 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.
•Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
•dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
•poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
•prawo do usunięcia danych jeśli zajdą przesłanki wynikające z art. 17 rozporządzenia 2016/679
•ograniczenia przetwarzania;
•wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani / Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Informacje dodatkowe
•Podanie danych osobowych jest obowiązkowe . Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości objęcia dziecka opieką i kształceniem w oddziale przedszkolnym.
•Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
MONITORING
Administrator podanych danych osobowych:
Szkoła Języka Angielskiego Bożena Maria Bilska, 
ul. Obr. Westerplatte 6g, 41-809 Zabrze, e-mail: mes.mens.kontakt@gmail.com
Cel przetwarzania:
Celem przetwarzania danych osobowych zapewnienie bezpieczeństwa klientom, uczniom 
i pracownikom oraz ochrona mienia.
Podstawa przetwarzania:
•Podstawą zbierania i przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom, kurantom  oraz pracowników, a także ochrona mienia.
•Art. 6 ust. 1. lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Informacja o przysługujących prawach:
•Na mocy art. 11 rozporządzenia 2016/679, administrator informuje, że nie prowadzi stałej identyfikacji osób na nagraniach, a zatem nie ma możliwości wykonania praw określonych 
w art. 15-20 RODO (tj. prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych), chyba, że osoba, której dane dotyczą dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować i  nie będzie to naruszało praw i wolności innych osób będących na nagraniu.
•Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres przetwarzania danych osobowych:
•Nagrania z monitoringu wizyjnego są nadpisywane, zaś ich okres przechowywania nie jest dłuższy niż 30 dni.
Informacje dodatkowe:
•Nagrania nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
•Nagrania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
POLITYKA COOKIES
Strona internetowa: http://www.bmbilska.pl/ wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych.
Korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarek internetowych, możecie Państwo usuwać pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości.
Strona wykorzystuje dwa ich rodzaje:
•pliki cookies, które są wykorzystywane w celach prawidłowego funkcjonowania strony internetowej podczas jej przeglądania,
•pliki cookies, które pozwalają nam na prowadzenie statystyki odwiedzin naszej strony internetowej.